Regulamin kursów

1.W kursach organizowanych przez firmę FIZJO-DIET mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które chcą podnosić swoje kwalifikacje w zakresie szkoleń. W przypadku niektórych kursów, należy przedstawić posiadane uprawnienia. (wymogi szczegółowe podane w opisie kursu).

2.Aby zapisać się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na podany adres mailowy. Karta zgłoszeniowa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883) oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

3.Po przesłaniu zgłoszenia nadawca otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania na kurs, zawierające niezbędne informacje. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty zaliczki. Liczba miejsc jest ograniczona. Całość opłaty za kurs powinna być uiszczona 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty powinny zawierać w tytule przelewu imię i nazwisko UCZESTNIKA oraz nazwę i miejsce kursu.

4.W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona lub też (po uzgodnieniu z uczestnikiem) przesunięta na inny termin kursu. Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty oraz przestrzegać harmonogramu wpłat. Niedotrzymanie powyższego skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

5.W przypadku rezygnacji uczestnika wpłacona kwota zostanie zwrócona: (50 zł potrącane jest jako koszty rejestracyjne):

ow 100% w przypadku rezygnacji ponad 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu,

ow 50% w przypadku rezygnacji między 2 a 5 tygodniem przed rozpoczęciem kursu,

ow przypadku późniejszej rezygnacji wpłata nie zostanie zwrócona.

6.Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

7.W przypadku niewystarczającej ilości wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, zastrzegamy sobie prawo odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. W takim wypadku wpłacone kwoty są niezwłocznie zwracane uczestnikom, bądź też przesuwane na inny termin kursu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w każdej chwili, bez podania przyczyny, bez roszczeń finansowych uczestników.

8.W przypadku niemożności poprowadzenia kursu z przyczyn zależnych od wyznaczonego instruktora (zdarzenia losowe, choroba), zastrzegamy sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach, bądź też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.

9.Rachunek za kurs zostanie wystawiony po wykonaniu usługi, tj. na koniec szkolenia lub w innym terminie, jednak nie później niż 7 dni od wykonania usługi.

10.Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie trwania kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.